Trả lời phỏng vấn như thế nào khi được hỏi đã từng xảy ra xung đột chưa?