Sự nguy hiểm của ngôn ngữ khi giao tiếp, báo cáo nội bộ