Nhổ bớt cỏ dại sẽ có nhiều đất cho hoa nở – trút bỏ lo lắng thì sẽ tăng năng suất bán hàng