Mỗi lời tư vấn sai đều là một bài học… thật vậy á?