CHUYỆN KHÔNG NHỎ: “SỬA IPHONE NHƯNG KHÔNG NHẬP VÀO PHẦN MỀM – DÍNH NGAY ÁN PHẠT LỖI KHÔNG TRUNG THỰC”